< Povratak
 

Pravilnik Natjecanja Novathon #withPBZ

 1. Uvod i ciljevi natjecanja

  Privredna banka Zagreb d.d., OIB: 02535697732, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje u tekstu: PBZ), društvo koje pripada bankarskoj grupi Intesa Sanpaolo, organizira natjecanje u razvoju aplikacija za internetsko, mobilno bankarstvo i bankarske usluge u poslovnici u obliku 24-satnog non-stop maratona („Novathon #withPBZ“ ili „Natjecanje“). U svrhu ovog Pravilnika („Pravilnik“), PBZ će se također nazivati „Organizatorom“. Web dizajneri, programeri, marketinški stručnjaci, te visokoškolski/sveučilišni studenti pozivaju se da osnuju timove i sudjeluju u kreiranju, dizajniranju i gradnji koncepata, prototipova, web responzivnih, alata, IT rješenja ili interaktivnih modela aplikacija za mobilne uređaje ("APP"). Glavni cilj natjecanja Novathon #withPBZ je održati kulturu inovacija u području digitalnog bankarstva, nudeći Sudionicima (kao što je dolje definirano) priliku za dijeljenje njihova znanja.
 2. Datum i mjesto održavanja Novathon #withPBZ

  Novathon #withPBZ održat će se 23. i 24. rujna 2017. u [Lauba, Baruna Filipovića 23a, 10000 Zagreb]. Bude li bilo kakvih prepreka tehničke, organizacijske ili neke druge prirode, PBZ zadržava pravo promijeniti mjesto, datume i/ili vrijeme Natjecanja, dajući pravodobnu obavijest svim zainteresiranim osobama preko posebne internetske stranice www.novathon.net („Internetska stranica“): Program Natjecanja objavit će se na Internetskoj stranici te će također biti prikazan na mjestu Natjecanja.
 3. Sudionici koji mogu sudjelovati, prijava, odobrenje i sudjelovanje

  Novathon #withPBZ je otvoren onima koji su zainteresirani za inovacije i tehnologiju, žele dati svoj doprinos idejom ili zanimljivim projektom koji će razviti u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Natjecanje je usmjereno na zaposlene stručnjake i visokoškolske/sveučilišne studente u sljedećim područjima:
  • razvoj informatičke tehnologije
  • web dizajn
  • marketing.
  Sudjelovanje u Natjecanju regulirano je ovim Pravilnikom i ovdje izloženim uvjetima. Sudionici koji mogu sudjelovati na natjecanju Novathon #withPBZ su fizičke osobe koje imaju barem 18 godina (punoljetni su), odlično poznaju engleski jezik (govor i pismo), prijavili su se u tu svrhu putem Internetske stranice te izrijekom prihvaćaju ovaj Pravilnik kao i Informacije o obradi podataka u vezi s Natjecanjem (odredbe o Zaštiti privatnosti i osobnih podataka) označavanjem odgovarajučeg kvadratića prikazanog na Internetskoj stranici, te ako bude potvrđen, i predaje papirnati obrazac prijave, pravilno popunjen i originalno potpisan, na dan i na mjestu Natjecanja. Kako bi se prijavio za Novathon #withPBZ, svaki kandidat mora izjaviti da su njegovi osobni i stručni podaci koje je dao tijekom faze prijave istiniti, aktualni i točni, te da bezuvjetno prihvaća sve odluke u vezi s Natjecanjem koje donese Organizator. Nakon svoje registracije, svaki odabrani prijavljeni kandidat primit će, u roku od 5 radnih dana od datuma registracije, e-poštu od Organizatora, s potvrdom da je prihvaćen za Natjecanje („Potvrđeni kandidat“). U slučaju da Potvrđeni kandidat odustane od Novathon #withPBZ prije datuma Natjecanja, bit će zamijenjen drugim kandidatom na temelju kronološkog reda prijave na Internetskoj stranici. Bez obzira na kriterije podobnosti i udovoljavanje uvjetima za Potvrđenog kandidata, kako bi mogli učinkovito sudjelovati na Natjecanju, Potvrđeni kandidati, također moraju biti fizički prisutni na dan i na mjestu Natjecanja („Sudionici“). Svi zaposlenici/članovi Uprave PBZ-a, članice PBZ Grupe i općenito bilo kojeg budućeg društva koje će pripadati bankarskoj grupi Intesa Sanpaolo, isključeni su iz sudjelovanja na Novathon #withPBZ.
 4. Pravila sudjelovanja

  • Kako bi imao pravo sudjelovati na natjecanju Novathon #withPBZ, svaki se kandidat mora registrirati od 1. svibnja 2017. u 12:00 sati do 8. rujna 2017. u 12:00 sati, ispunjavanjem obrasca prijave dostupnog na Internetskoj stranici, unošenjem svih potrebnih osobnih podataka. Organizator zadržava pravo pomjene trajanja razdoblja i krajnjeg roka prijave te će u tom slučaju biti pravodobno objavljena obavijest na Internetskoj stranici.
  • Sudjelovanje na Novathon #withPBZ pretpostavlja rad u skupinama koje se sastoje od minimalno 3 i maksimalno 5 Sudionika koji su Potvrđeni kandidati („Tim“). Na natjecanju će sudjelovati maksimalno 180 Sudionika. Organizator zadržava pravo promijeniti maksimalan broj Sudionika te će u tom slučaju biti pravodobno objavljena obavijest na Internetskoj stranici. Kad se dosegne maksimalan broj Sudionika, kandidati se mogu i dalje prijavljivati na Listu čekanja. Organizator zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, da ih naknadno potvrdi kao Sudionike.
  • Svaki kandidat ima pravo naznačiti, tijekom faze prijave, ostale članove s kojima želi biti u timu, te teme kojima se želi baviti na Natjecanju, a u svakom se slučaju podrazumijeva da će Organizator vrednovati prijedloge tema, te će prema vlastitoj prosudbi odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne.
  • Timovi će biti multidisciplinarni i sadržavat će barem jednog IT dizajnera i jednog web dizajnera; timovima će pomagati mentori koje će dodijeliti Organizator.
  • Organizator zadržava pravo odabrati tim za svakog pojedinog kandidata.
  • Svaki tim bit će prepoznatljiv po imenu koje odaberu članovi tima. Odabrana imena ne smiju se ni na koji način odnositi na društva, brendove, zaštitne znakove itd. niti smiju sadržavati izraze nasilja, diskriminacije, opscenosti i/ili klevete, što je kažnjivo prema ovom Pravilniku uz isključenje dotičnog tima s Natjecanja. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje ove odredbe od strane bilo kojeg člana tima te svaki sudionik izrijekom ovlašćuje Organizatora da nositelju takvih prekršenih prava intelektualnog vlasništva dostavi njegove osobne podatke, ako potonji to zatraži. Žiri (vidi stavak 7. dolje) zadržava pravo kazniti, prema svojoj apsolutnoj i isključivoj prosudbi, kršenje ove odredbe od nekog člana tima uz isključenje dotičnog tima s Natjecanja.
  • Falsificiranje, nepotpunost ili netočnost podataka danih tijekom faze prijave, čak i ako se odnose na jednog člana tima, automatski će dovesti do isključenja cijelog tima s Natjecanja.
  • Sastav timova ne može se mijenjati tijekom Natjecanja, osim ako, prema mišljenju, Organizatora postoje dobro utemeljeni razlozi za takvu promjenu.
  • Obvezno je da svi Sudionici budu prisutni na svečanosti dodjele nagrada, osim ako za izostanak postoje opravdani razlozi.
  • Timovi neće predstavljati nikakav APP koja je prethodno bila predana na drugim natjecanjima; nadalje, svaki se Sudionik obvezuje da neće predstaviti niti na Natjecanju koristiti nikakvu drugu APP (bilo da je registrirana ili ne) nad kojom neka treća strana ima pravo intelektualnog vlasništva i autorskog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje ove odredbe od strane bilo kojeg člana tima te svaki Sudionik izrijekom ovlašćuje Organizatora da nositelju takvih prekršenih prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava dostavi osobne podatke dotičnog sudionika, ako potonji to zatraži. Žiri zadržava pravo kazniti, prema svojoj apsolutnoj i isključivoj prosudbi, kršenje ove odredbe od strane bilo kojeg člana tima uz isključenje dotičnog tima s Natjecanja. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka, kao i za eventualne povrede prava trećih koja bi im bila prouzročena sudjelovanjem ili bilo kojom radnjom Sudionika u ovom natjecanju, te u slučaju zahtjeva trećih na naknadu eventualne štete, istu snosi Sudionik.
  • Prihvaćanjem ovog Pravilnika te sudjelovanjem na Natjecanju svaki Sudionik obvezuje se: (i) koristiti Internetsku stranicu, kao i sve dokumente i opremu koju osigura Organizator, tijekom cjelokupnog trajanja Natjecanja s krajnjom pažnjom i marljivošću; (ii) držati povjerljivima i ne otkrivati bilo kakve informacije koje sazna od Organizatora tijekom Natjecanja, bez ikakvih vremenskih ograničenja te u potpunosti poštovati sve upute u vezi sa zaštitom sigurnosti stečenih informacija; (iii) strogo poštovati i djelovati u skladu sa svim sigurnosnim propisima i propisima vladanja koje predvidi Organizator te (iv) biti odgovoran za svaku izravnu štetu i trošak koji proizađe kao rezultat ili koji je prouzrokovan kršenjem Pravilnika.
  • Svaki Sudionik potvrđuje da njegovo sudjelovanje na Natjecanju ne daje nikakvo pravo na naknadu, iz kojega god razloga i s kojim god imenom i/ili uz nadoknadu bilo kakvih troškova. Radi izbjegavanja svake dvojbe, svaki kandidat izrijekom potvrđuje i prihvaća da se Nagrade (vidi stavak 8. dolje): (i) ne smatraju nagradom za njegovo sudjelovanje na Natjecanju te (ii) se dodjeljuju u okviru isključive i apsolutne prosudbe žirija.
 5. Teme za razvoj aplikacija

  Timovi će tijekom 24-satnog non-stop maratona razviti APP na jednu od sljedećih tema:
  • Pametno plaćanje
  • Digitalno upravljanje imovinom
  • Pametna poslovnica
  • Bridge solutions
  • Bankarstvo izvana prema unutra
  • Financijski big data
 6. Platforma razvoja

  APP će se razviti za jedan od sljedećih operativnih sustava:
  • iOS;
  • Android;
  • web responzivno.
  Organizator će osigurati slobodan pristup bežičnom internetu za sve Sudionike. Sudionici će koristiti svoj vlasti PC/ uređaj / programsku podršku kako bi dizajnirao, kreirao i razvio APP. Sudionici će biti jedine osobe odgovorne za poštovanje prava intelektualnog vlasništva i autorskih prava, te svih srodnih prava koja su vezana uz računalnu opremu i programsku podršku koji se donesu od njih i koriste tijekom Natjecanja. Organizator Sudionicima može omogućiti pristup i dopustiti im da koriste raspoloživa sredstva i prostor za rad, uključujući podatke koji će se koristiti za dizajniranje, kreiranje i razvoj APP-a. Konkretno, Organizator može uzeti u obzir da se stavi na raspolaganje Sudionicima Banking API alat za integraciju usluga koji će biti isporučen od strane pružatelja bankovnih usluga FIGO GmbH.
 7. Žiri – sastav i postupak ocjenjivanja

  APP-ovi koje razviju timovi tijekom Natjecanja ocjenjivat će kvalificirani žiri u sljedećem sastavu:
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. – Centar inovacija (predsjednik žirija + 1 član)
  • Intesa Sanpaolo S.p.A. – Međunarodni sektor podružnica (2 člana)
  • PBZ (2 člana)
  • VISA (1 član)
  • Generali osiguranje d.d. (1 član koji će biti potpredsjednik žirija)
  • članovi koje predloži Intesa Sanpaolo S.p.A.
  Članovi žirija bit će predstavljeni na početku Natjecanja. Svi članovi žirija imaju dubinsko iskustvo u području visoke tehnologije i inovacija. Žiri će vrednovati svaki APP te ocjenjivati isključivo i nepobitno na temelju sljedećih kriterija i relevantnih čimbenika:
  Kriterij Važnost
  inovacija [30%]
  iskustvo korisnika [30%]
  grafički dizajn [5%]
  važnost za odabranu temu [20%]
  tehnički aspekti [15%]
  Žiri će ocijeniti APP svakog tima dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Konačan rezultat koji određuje pozicioniranje tima na Natjecanju jest ponderirani prosjek ocjena danih za svaki kriterij. Timovi će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima primijenjenima na svaki APP. Tri tima koja ostvare najviše ocjene bit će proglašena pobjednicima Novathon #withPBZ. Dodjela ocjena, a time i odabir pobjedničkih timova je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti žirija. Imena pobjedničkih timova i njihovih odnosnih članova bit će objavljena na Internetskoj stranici.
 8. Nagrade

  Pobjedničkim timovima žiri će dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
  prvo mjesto – 75.000 HRK
  drugo mjesto – 37.000 HRK (novčanu nagradu osigurava Generali osiguranje d.d.)
  treće mjesto – 15.000 HRK (novčanu nagradu osigurava Visa)

  Gore navedeni iznosi su bruto i uključuju sve poreze, naknade, doprinose, namete, troškove, carine, terete bilo koje prirode koji se stavljaju na teret Sudionika koji pripadaju pobjedničkom timu, kao i strani koja nagrade daje, u skladu s primjenjivim zakonima.

  Ukupna novčana nagrada koja se dodijeli svakom pobjedničkom timu bit će jednako podijeljena među članovima tima; novčane nagrade dostavit će se u roku od četiri tjedna nakon svečanosti dodjele nagrada (Organizator može produljiti taj rok iz tehničkih razloga) na žiro račune koje pobjednici otvore za tu svrhu kod PBZ-a. Otvaranje navedenih bankovnih računa i izdavanje odnosnih kartica mora imati uvjet namjere članova pobjedničkih timova da imaju pristup novčanim nagradama.

  Osim gore navedenih nagrada, a na temelju razine izvedbe i suradnje pobjedničkih timova, PBZ nudi, po vlastitom nahođenju, mogućnost dodjele sljedećih posebnih nagrada:

  Prvo mjesto tim - 1 "Co-Creation day" u VISA inovacijskom centru koji se nalazi u Londonu (Velika Britanija), smještaj i putni troškovi uključeni u cijenu.

  Drugo mjesto tim - dvije ulaznice za Finnovate Europe 2018. događaj koji će se održati u Londonu.

  Svečanost dodjele nagrada održat će se 24. rujna 2017. godine u [Lauba, Baruna Filipovića 23a, 10000 Zagreb] radi objave imena pobjedničkih timova. Tijekom svečanosti dodjele nagrada, svaki od pobjedničkih timova odredit će člana (vođu tima) koji će imati 5 minuta vremena da javno predstavi APP.

 9. Intelektualno vlasništvo, autorsko pravo, pravo prvenstva, odgovornost, privatnost

  Dovršenjem faze prijava na natjecanje Novathon #withPBZ (predajom prijave u papirnatom obliku osobno potpisanom) svaki kandidat izrijekom:
  • izjavljuje da će APP koji je potrebno dizajnirati, kreirati, razviti i predstaviti u sklopu Natjecanja biti originalan i da ni na koji način neće kršiti – bilo u cijelosti ili djelomično – autorska prava ili intelektualno ili industrijsko pravo vlasništva trećih strana, a posebno da se neće kršiti Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima.
  • jamči da će timovi na Natjecanju dizajnirati, kreirati i razviti APP uz obvezu odgovornosti čuvanja intelektualnog vlasništva i autorskih prava za APP na temelju relevantnog zakona
  • pristaje objaviti, otpustiti i ne smatrati Organizatora kao ni bilo koju kompaniju koja pripada bankarskoj grupi Intesa Sanpaolo odgovornom, kao ni njezine zaposlenike, službenike, direktore, predstavnike, agente i partnere za bilo kakva potraživanja, gubitke i/ili štetu koja proizlazi iz njegova sudjelovanja na Natjecanju i/ili bilo kojih povezanih aktivnosti, kao ni za bilo kakva potraživanja, gubitke i/ili štete koje proizađu u vezi s prihvaćanjem, upotrebom, zloupotrebom ili posjedovanjem APP-a (ili nekog njegova dijela) te nagrada
  • potvrđuje i prihvaća da će svaka objava APP-a koju učini Organizator na Internetskoj stranici, na ostalim javnim internetskim stranicama ili stranicama društvenih mreža, rezultirati vidljivošću za javnost te da Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju upotrebe i/ili zloupotrebe APP-a, njegova osnovnog koncepta i/ili mogućeg razvoja i realizacije takvog osnovnog koncepta bilo koga tko je za njega saznao preko javnih internetskih stranica i stranica društvenih mreža te se obvezuje ne smatrati Organizatora odgovornim za bilo kakvo potraživanje za štetu i/ili naknadu za bilo kakvo pravo, stvar i/ili razlog
  • suglasan je da se svaka izjava i svako predstaljanje bilo kojeg APP-a ili bilo kojeg njegova tijekom Natjecanja dizajniranog, kreiranog ili razvijenog dijela kvalificira kao predstavljanje/otkrivanje takvog APP-a javnosti od strane tima odnosno člana tima, pri čemu se podrazumijeva da je uloga PBZ-a strogo ograničena na održavanje Natjecanja; Organizator nema nikakvu odgovornost bilo koje vrste za predstavljanja i upotrebu od strane bilo koje osobe, počevši od datuma predstavljanja/objave bilo koje ideje, koncepta, rješenja itd. povezanog s APP-om ili nekim njegovim dijelom
  • Organizatoru daje pravo da javnosti objavi APP (u marketinškome i promidžbenome materijalu), neki njegov dio te sav ostali materijal zaštićen pravima intelektualnog vlasništva i autorskih prava koje su timovi predstavili ili iskoristili na Natjecanju i koji su zabilježeni na slikama i videima napravljenima tijekom Natjecanja.
  • dodjeljuje PBZ-u ili bilo kojem društvu koje pripada bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo pravo prednosti s obzirom na treće strane, pod jednakim uvjetima, u slučaju mogućeg komercijalnog razvoja APP-a ili nekog njegova dijela. PBZ ili bilo koje društvo koje pripada bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo ima pravo prednosti u razdoblju navedenom u relevantnom pisanom prijedlogu tima, koje ni u kom slučaju ne smije biti kraće od 60 dana od njegova primitka. Ako PBZ ili bilo koje društvo koje pripada bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo ne iskoristi pravo prednosti unutar zadanog razdoblja, relevantni tim ima pravo sklopiti dokument o davanju prava korištenja APP s trećim stranama na temelju uvjeta koji su jednaki onima ponuđenima PBZ-u ili bilo kojem društvu koje pripada bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo te on prema njima više nema nikakvih obveza; u svakom slučaju, podrazumijeva se da nepoštovanje/kršenje takvog prava prednosti od strane relevantnog tima daje pravo PBZ-u ili bilo kojem društvu koje pripada bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo da poduzme sve pravne mjere koje smatra prikladnima da zatraži obeštećenje za svaku i sve štete koje nastanu u vezi s takvim nepoštavanjem/kršenjem ili kao rezultat takvog nepoštovanja/kršenja.
  • ovlašćuje Organizatora da svoje osobne podatke (uključujući svoje identifikacijske podatke popunjene u obrascu prijave te fotografije i videa napravljene tijekom Natjecanja) za sve svrhe u vezi s Natjecanjem tretira u skladu s relevantnim zakonom.
 10. Privatnost i pristanak

  Prijavom na Novathon #withPBZ i prihvaćanjem ovog Pravilnika, svaki sudionik daje svoj pristanak Organizatoru, na dobrovoljnoj osnovi, da:
  • obradi njegove osobne podatke tijekom faze prijave ili tijekom Natjecanja (uključujući, posebice, podatke uključene u obrazac prijave i fotografije i videa napravljene tijekom Natjecanja) i prenese takve podatke na Katapult i Pragma komunikacije (kao agencije iz Hrvatske koje pomažu Organizatoru u organizaciji Natjecanja) te na društva na području Europske unije koja pripadaju bankarskoj grupaciji Intesa Sanpaolo te koristi takve podatke u marketinške i komunikacijske svrhe (uključujući, između ostalog, njihovu objavu na Internetskoj stranici, na internetskoj stranici Organizatora ili u materijalima, publikacijama i časopisima koji opisuju ili promiču Natjecanje) u razdoblju od 5 godina; i
  • objavi u javnosti, bez ikakvog ograničenja u smislu teritorija ili vremena (uključujući Internetsku stranicu, internetsku stranicu Organizatora, internetsku stranicu Intesa Sanpaolo S.p.A. ili materijale, publikacije i časopise koji opisuju ili promiču Natjecanje) svaki zapis ili pozivanje na APP i ostali materijal zaštićen pravima autorskog prava i intelektualnog vlasništva koji su timovi predstavili ili iskoristili na Natjecanju i koji su zabilježeni na slikama i videima napravljenima tijekom Natjecanja; kandidat izjavljuje i jamči da ima pravo dati takvo pravo Organizatoru.
  Svaki kandidat može u svakom trenutku od Organizatora zatražiti informacije o obradi vlastitih osobnih podataka te može zatražiti ispravak, izmjenu ili brisanje tih podataka. Nadalje, kandidat također može uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka koje obrađuje Organizator ili na neki drugi način može opozvati svoj pristanak na obradu tih podataka e-poštom poslanom na novathonwithpbz@pbz.hr. Kandidat ima pravo obratiti se nadležnim sudovima ili vlastima koje su nadležne za pitanja zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti (tj. nacionalna Agencija za zaštitu podataka) u slučaju da Organizator krši zakone.
 11. Završne odredbe

  Svaki kandidat potvrđuje da se na ovaj Pravilnik i Natjecanje u cijelosti primjenjuje hrvatsko pravo i da svaki spor koji proizađe u vezi s Natjecanjem, u vezi s povezanim aktivnostima, kao i u vezi s ovim Pravilnikom rješavaju isključivo sudovi u Hrvatskoj. Svaki kandidat izrijekom je suglasan: (i) da ga ovaj Pravilnik obvezuje; (ii) da će odluke žirija navedene u stavku 7 iznad biti konačne i neupitne te (iii) da Organizator može koristiti APP koji razviju timovi u bilo kojem promidžbenome materijalu koji se tiče Natjecanja te njegovih naknadnih izdanja (ako je primjenjivo), bez naknade ili odobrenja relevantnog tima ili relevantnih Sudionika.
< Povratak
×
Your message was sent successfully. Thanks!
Server errors. Try again

Do you have any questions?
Pišite nam.

Close

We’re sorry, but the registration is now closed.

Thank you very much for your interest in Novathon #withPBZ. We hope to see you at the future editions of this event!