< Back

Ochrana súkromia a osobných údajov

Informácie o spracúvaní údajov v súvislosti so súťažou Novathon #with VÚB

Svoje údaje ste dobrovoľne poskytli spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom na adrese Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej len „klient“), ktorá môže zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, zaznamenávať, organizovať a prenášať zadané údaje v súvislosti so súťažou Novathon #withVUB.

Vami poskytnuté údaje (vrátane vyššie uvedených osobných a iných identifikačných údajov, ktoré ste zadali počas registrácie do súťaže, a všetkých fotografií a videí, ktoré počas súťaže vyhotovíte) sa použijú na účely organizácie/zverejnenia/oznámenia víťazov a zverejnenia súťaže Novathon #withVUB a poskytnú sa verejnosti bez územného alebo časového obmedzenia a bez vašich dodatočných súhlasov, ale výlučne v súvislosti so súťažou (napr. zverejnením vášho mena, fotografií a videí na webových stránkach www.novathon.net a www.vub.sk alebo v materiáloch, publikáciách a magazínoch opisujúcich alebo propagujúcich súťaž) v trvaní piatich rokov od skončenia súťaže..

Všeobecná úverová banka, spoločnosť patriaca do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami, ktoré spoločnosti VÚB pomáhajú súťaž organizovať (vrátane agentúr na organizáciu podujatí maXmaRR Plus, s.r.o. a Promea Communication, spol. s.r.o., ďalej spoločností patriacich do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo v EÚ a iných).

Kedykoľvek môžete spoločnosť VÚB požiadať o informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sa spracúvajú, ako aj o opravu, obmedzenie spracúvania alebo vymazanie týchto údajov. Okrem toho môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou VÚB formou písomného listu zaslaného na adresu VÚB, Marketingové oddelenie (Oddelenie vzťahov s verejnosťou), Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke www.vub.sk. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov kontaktujte dpo@vub.sk. V prípade, že spoločnosť VÚB poruší akékoľvek zákony o ochrane súkromia, máte právo obrátiť sa na príslušné slovenské právne a štátne subjekty zodpovedné za ochranu osobných údajov a súkromia (t. j. Úrad na ochranu osobných údajov).

 1. Vyhlásenia

  Nižšie podpísaná osoba registráciou prostredníctvom online registračného formulára na webovej stránke www.novathon.net zároveň vyhlasuje, že:

  • Berie na vedomie, že spoločnosť VÚB má oprávnený záujem spracúvať jej osobné a iné údaje vyššie uvedenými spôsobmi, a že pred začatím spracúvania údajov jej boli poskytnuté podrobné informácie o spracúvaní jej osobných údajov prostredníctvom vyššie uvedených informácií;
  • Berie na vedomie, že spoločnosť VÚB môže na účely organizovania súťaže posielať všetky údaje vrátane osobných údajov zhromaždených počas registrácie do súťaže Novathon #withVÚB, počas súťaže a po nej do centrálnej databázy svojej skupiny v Slovenskej republike a v zahraničí, že spoločnosť VÚB môže zhromažďovať, spracúvať, uchovávať, zaznamenávať, organizovať a prenášať jej osobné údaje (vrátane vyššie uvedených osobných a iných identifikačných údajov, fotografií a videí, na ktorých je zobrazená táto osoba alebo iné osoby zaznamenané počas súťaže) v trvaní piatich rokov od skončenia súťaže na účely organizácie/oznámenia/zverejnenia súťaže Novathon #withVÚB, že spoločnosť VÚB môže zverejniť jej osobné údaje bez územného alebo časového obmedzenia výlučne v súvislosti so súťažou (napr. zverejnením mien, fotografií a videí zobrazujúcich osobu na webovej stránke, na webových stránkach alebo v materiáloch, publikáciách a magazínoch organizátora/Intesa Sanpaolo S.p.A. opisujúcich alebo propagujúcich súťaž) a že spoločnosť VÚB môže zdieľať jej údaje s tretími stranami, ktoré spoločnosti VÚB pomáhajú súťaž organizovať (vrátane slovenských agentúr maXmaRR Plus, s.r.o. a Promea Communication, spol. s.r.o., ktoré spoločnosti VÚB pomáhajú organizovať súťaž, a iných), ako aj so spoločnosťami bankovej skupiny Intesa Sanpaolo v EÚ.
  • Potvrdzuje, že pred registráciou do súťaže bola informovaná o identite osoby zodpovednej za zhromažďovanie osobných údajov, o účele spracúvania údajov, o existencii práva na prístup k údajom a práva na opravu údajov týkajúcich sa osoby, ktorá podpísala žiadosť, o príjemcoch osobných údajov a o tom, či je poskytnutie údajov dobrovoľné alebo povinné.
  Všetci zamestnanci/členovia dozornej rady spoločnosti VÚB, spoločností v rámci skupiny VÚB a vo všeobecnosti akejkoľvek ďalšej spoločnosti patriacej do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, súťaže sú vylúčení z účasti v súťaži Novathon #withVUB.
 2. Osvedčenia

  Nižšie podpísaná osoba registráciou prostredníctvom online registračného formulára na webovej stránke www.novathon.net tvýslovne vyhlasuje a osvedčuje, že:

  • Nie je zamestnancom ani členom manažmentu alebo dozornej rady spoločnosti VÚB a/alebo v rámci skupiny VÚB a/alebo akejkoľvek spoločnosti patriacej do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo súťaže a že sa zaväzuje odškodniť spoločnosť VÚB za prípadné škody spôsobené jej nepravdivými, nepresnými, neúplnými alebo zavádzajúcimi vyhlásenia alebo osvedčeniami.
  • Spĺňa všetky kritériá oprávnenosti stanovené v pravidlách súťaže Novathon #withVUB vrátane kritéria týkajúceho sa anglického jazyka a iných kritérií.
  • Osobné a profesijné údaje poskytnuté vo fáze žiadosti sú pravdivé, aktuálne a presné a je zodpovedná za akékoľvek škody, ktoré môžu byť spôsobené tým, že poskytne nesprávne, nepresné, neúplné alebo nepravdivé údaje.
  • Bezpodmienečne prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa súťaže, ktoré spoločnosť VÚB urobí podľa vlastného uváženia.
  Na základe zásad zmluvnej slobody a regulácie záväzkových vzťahov, ako aj právnych záväzkov spoločnosti VÚB a členov skupiny, do ktorej spoločnosť VÚB patrí, si spoločnosť VÚB vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť, ak osoba, ktorá žiadosť podpísala, vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov a/alebo odmietne poskytnúť údaje potrebné na vyššie uvedený účel, prípadne pre iné objektívne dôvody
< Back
×
Your message was sent successfully. Thanks!
Server errors. Try again

Chcete sa nás niečo opýtať?
Napíšte nám.

Close

We’re sorry, but the registration is now closed.

Thank you very much for your interest in Novathon #withVUB. We hope to see you at the future editions of this event!