< Back
 

POKYNY K PODUJATIU NOVATHON #withVUB

 1. Úvod a ciele súťaže

  Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, IČ DPH: SK7020000207, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovensko („VÚB“), spoločnosť patriaca do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo usporadúva súťaž o vývoj aplikácie pre responzívne, mobilné a pobočkové bankové služby vo forme 24-hodinového non-stop maratónu („Novathon #withVUB“ alebo „Súťaž“). Pre účely týchto pokynov („Pokyny“) VÚB tiež ako „Organizátor”. Weboví dizajnéri, vývojári, marketingoví špecialisti a študenti stredných škôl a univerzít budú pozvaní, aby sa spojili a zúčastnili vytvárania, navrhovania a budovania konceptov, prototypov, webových responzívnych nástrojov, IT riešení alebo interaktívnych foriem aplikácií mobilných zariadení („Aplikácia“). Hlavným cieľom podujatia Novathon #withVUB je udržiavať kultúru inovácií v oblasti digitálneho bankovníctva a ponúknuť Účastníkom (ako sú definovaní nižšie) možnosť podeliť sa o svoje vedomosti.
 2. Dátum a miesto podujatia Novathon #withVUB

  Novathon #withVUB sa bude konať 6. a 7. októbra 2018 v Team Up, Studená 4/B (OC STYLA), 821 04, Bratislava, Slovensko. Ak by sa vyskytli akékoľvek prekážky technickej, organizačnej alebo inej povahy, spoločnosť VÚB si vyhradzuje právo zmeniť miesto, dátumy a čas Súťaže, pričom včas upovedomí všetkých záujemcov prostredníctvom špeciálnej webovej stránky www.novathon.net („Webová stránka“). Presný program Súťaže bude oznámený prostredníctvom Webovej stránky a bude zverejnený aj v priestoroch konania Súťaže.
 3. Vhodní účastníci, registrácia, vstup a účasť

  Podujatie Novathon #withVUB je otvorené pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o inovácie a technológie, prezentovanie nápadov alebo zaujímavého projektu, ktorý bude vytvorený v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu. Súťaž sa zameriava na pracujúcich profesionálov a študentov stredných a vysokých škôl v týchto oblastiach:
  • vývoj IT nástrojov;
  • webový dizajn;
  • marketing.
  Účasť v Súťaži podlieha týmto všeobecným podmienkam. Účastníci, ktorí sa môžu zúčastniť podujatia Novathon #withVUB sú fyzické osoby, ktoré majú minimálne 18 rokov, hovoria plynule po anglicky, zaregistrovali sa na tento účel prostredníctvom Webovej stránky a výslovne akceptovali tieto Pokyny a takisto oznámenie o spracúvaní údajov v súvislosti so Súťažou (ustanovenia o ochrane súkromia a osobných údajov) začiarknutím príslušného poľa na Webovej stránke a – ak tak ďalej potvrdia – riadnym vyplnením a podpísaním papierového registračného formulára v deň konania Súťaže na mieste jej konania. Kvôli registrácii v súťaži Novathon #withVUB musí každý žiadateľ vyhlásiť, že jeho osobné a profesionálne údaje poskytnuté počas registrácie sú pravdivé, aktuálne a presné a musí bezpodmienečne akceptovať všetky rozhodnutia Organizátora súvisiace so Súťažou. Po registrácii dostane každý vybraný žiadateľ („Vybraný žiadateľ“) do 5 (piatich) pracovných dní od svojej registrácie e-mail od Organizátora, ktorým tento potvrdí registráciu a bude informovať o ďalších krokoch. Ak Potvrdený žiadateľ zruší svoju účasť na podujatí Novathon #withVUB pred dátumom Súťaže, bude nahradený iným žiadateľom podľa chronologického poradia registrácií na Webovej stránke. Bez toho, aby tým boli dotknuté kritériá vhodnosti a kvalifikovania sa ako Potvrdený žiadateľ, pre efektívnu účasť v Súťaži musia byť Potvrdení žiadatelia aj fyzicky prítomní v deň a na mieste konania Súťaže („Účastníci“). Všetci zamestnanci/ členovia predstavenstva VÚB, skupiny VÚB a všeobecne akejkoľvek ďalšej spoločnosti patriacej do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, sú z účasti na podujatí Novathon #withVUB vylúčení.
 4. Pravidlá účasti

  • Aby mal žiadateľ právo zúčastniť sa súťaže Novathon #withVUB, musí sa zaregistrovať medzi 12:00 hod. 18. júna 2018 a 12:00 hod. 30. septembra 2018 vyplnením online registračného formulára na Webovej stránke a uviesť všetky požadované osobné údaje. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trvanie a termíny registrácie, pričom v takom prípade bude na Webovej stránke včas uvedené potrebné oznámenie.
  • Účasť na Súťaži Novathon #withVUB predstavuje prácu v skupinách pozostávajúcich z minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (piatich) Účastníkov – ktorí budú Potvrdenými žiadateľmi – („Tím“). Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť maximálny počet Účastníkov a v takom prípade bude na Webovej stránke včas uvedené potrebné oznámenie. Po dosiahnutí maximálneho počtu Účastníkov sa môžu žiadatelia zapisovať na Čakaciu listinu. Organizátor si vyhradzuje právo ich podľa vlastného uváženia potvrdiť ako Účastníkov neskôr.
  • Každý žiadateľ bude mať právo počas registrácie uviesť, s akým iným členom (členmi) by chcel byť v tíme a témy, ktoré by rád riešil v Súťaži, pričom akceptuje, že Organizátor posúdi návrhy témy a podľa vlastného uváženia rozhodne, či ich akceptuje alebo nie.
  • Tímy budú multidisciplinárne a budú obsahovať minimálne 1 (jedného) IT vývojára a 1 (jedného) webového dizajnéra; Tímom budú pomáhať mentori priradení Organizátorom.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zapojiť do tímu každého jednotlivého žiadateľa.
  • Každý Tím bude identifikovaný názvom, ktorý si zvolia jeho členovia. Zvolené názvy v žiadnom prípade nemajú odkazovať na spoločnosti, značky, obchodné známky a pod. a nemajú obsahovať žiadne prejavy násilia, diskriminácie, obscénnosti či hanobenia, ktoré sa trestajú podľa týchto Pokynov vylúčením tímu zo Súťaže; Organizátor nenesie zodpovednosť za porušenie tohto ustanovenia ktorýmkoľvek členom Tímu a každý Účastník výslovne oprávňuje Organizátora poskytnúť majiteľovi (majiteľom) akýchkoľvek takých porušených práv duševného vlastníctva jeho osobné údaje, ak o to ten požiada. Porota (viď článok 7 nižšie) si vyhradzuje právo podľa svojho absolútneho a výhradného rozhodnutia potrestať porušenia tohto ustanovenia ktorýmkoľvek členom Tímu vylúčením takého Tímu zo Súťaže.
  • Falšovanie, neúplnosť alebo nepresnosť akýchkoľvek údajov poskytnutých počas registrácie, aj ak by sa týkali jediného člena Tímu, budú znamenať automatické vylúčenie celého Tímu zo Súťaže.
  • Zloženie Tímu nemožno počas Súťaže meniť, ak na to nebudú podľa názoru Organizátora opodstatnené dôvody.
  • Všetci Účastníci sú povinní byť prítomní na slávnostnom odovzdávaní cien – s výnimkou ospravedlniteľných dôvodov.
  • Tímy nesmú predložiť Aplikáciu už podanú v iných súťažiach; a ďalej sa každý Účastník zaväzuje, že nepredloží a nepoužije v Súťaži žiadnu inú Aplikáciu (registrovanú alebo nie), na ktorú má práva duševného vlastníctva tretia strana. Organizátor nenesie zodpovednosť za porušenie tohto ustanovenia ktorýmkoľvek členom Tímu a každý Účastník výslovne oprávňuje Organizátora poskytnúť majiteľovi (majiteľom) akýchkoľvek takých porušených práv duševného vlastníctva ich osobné údaje, ak o to ten požiada. Porota si vyhradzuje právo na základe svojho absolútneho a výhradného rozhodnutia potrestať porušenia tohto ustanovenia ktorýmkoľvek členom Tímu vylúčením takého Tímu zo Súťaže. Organizátor nenesie zodpovednosť za (i) žiadnu prípadnú nepresnosť v akejkoľvek informácii poskytnutej v súvislosti so Súťažou a (ii) žiadne prípadné porušenie práv tretích osôb, ktoré môže byť spôsobené účasťou alebo akýmkoľvek konaním Účastníka v tejto súťaži; kvôli presnosti – v prípade žiadostí tretích strán o kompenzáciu za možné škody, bude škodu znášať Účastník.
  • Akceptovaním týchto Pokynov a účasťou v Súťaži sa každý Účastník zaväzuje: (i) používať Webovú stránku ako aj akékoľvek dokumenty alebo vybavenie poskytnuté Organizátorom počas celej Súťaže s maximálnou starostlivosťou a opatrnosťou, (ii) zachovávať v dôvernosti a nezverejniť nijaké informácie získané od Organizátora počas Súťaže bez časového obmedzenia a plne dodržiavať všetky pokyny Organizátora kvôli ochrane bezpečnosti získaných informácií, (iii) prísne dodržiavať a plniť všetky bezpečnostné pokyny a pokyny pre správanie ním očakávané a (iv) znášať zodpovednosť za akékoľvek priame škody a náklady vzniknuté v dôsledku takého porušenia alebo ním spôsobené.
  • Každý Účastník potvrdzuje, že jeho účasť v Súťaži nezakladá nijaké právo na odmenu z akéhokoľvek dôvodu a z akéhokoľvek nároku, príp. na úhradu akýchkoľvek nákladov. Aby sa zabránilo pochybnostiam, každý žiadateľ výslovne potvrdzuje a akceptuje, že Ocenenia (viď Článok 8 nižšie) (i) nezakladajú dôvod na odmenu za jeho účasť v Súťaži a (ii) dávajú sa podľa výhradného a vyloženého rozhodnutia poroty.
 5. Témy týkajúce sa vývoja aplikácie

  Tímy budú vyvíjať počas 24-hodinového (dvadsaťštyri) non-stop maratónu Aplikáciu súvisiacu s týmito témami:
  • AI pre bankovníctvo
  • Biometria (bezpečnosť)
  • Príjemná (Frictionless) skúsenosť
  • Otvorené bankovníctvo & PSD2
  • Riešenia pre právnické osoby
  • Správa osobných financií
 6. Vývojárska platforma

  Aplikácia bude vyvinutá pre jednu z týchto platforiem:
  • iOS
  • Android
  • reagujúca prostredníctvom webu.
  Organizátor poskytne všetkým Účastníkom bezplatný prístup na wi-fi. Účastníci majú na návrh, vytvorenie a vývoj Aplikácie používať vlastné vybavenie (pc/zariadenie/softvér). Účastníci sú jedinými osobami zodpovednými za dodržiavanie práv duševného vlastníctva a akýchkoľvek podobných práv na hardvér a softvér prinesený a používaný počas Súťaže. Organizátor môže Účastníkom poskytnúť prístup a umožniť im používať prostredie vrátane údajov, ktoré majú byť použité na návrh, vytvorenie a vývoj Aplikácie.
 7. Porota – Zloženie a proces hodnotenia

  Aplikácie vytvorené Tímami počas Súťaže bude hodnotiť kvalifikovaná porota. Členovia poroty budú predstavení na začiatku Súťaže. Všetci členovia poroty majú bohaté skúsenosti v oblasti najnovších technológií a inovácií. Porota posúdi každú Aplikáciu a výhradne a nesporne bude posudzovať na základe kritérií a relevantných dôrazov takto:
  Kritéria Hodnotenia
  Inovatívnosť [30%]
  Používateľská skúsenosť [30%]
  Grafický dizajn [5%]
  Relevantnosť v súvislosti so zvolenou témou [20%]
  Technické aspekty [15%]
  Porota posúdi Aplikáciu každého tímu a pridelí im známky od 1 (jeden) do 5 (päť) za každé kritérium. Konečný výsledok určujúci postavenie Tímu v Súťaži bude váženým priemerom známok za každé kritérium. Tímy budú zoradené podľa skóre vypočítaného v súlade s vyššie uvedenými kritériami aplikovanými na každú Aplikáciu. 3 (tri) Tímy, ktoré získajú najvyššie skóre, budú vyhlásené za víťazov súťaže Novathon #withVUB. Určenie známok a teda aj voľba víťazných Tímov budú konečné, nesporné a výhradným rozhodnutím poroty. Názvy víťazných Tímov a ich členov budú publikované na Webovej stránke.
 8. Ceny

  Víťazné Tímy získajú od poroty hotovostné ceny: Prvé miesto – 10 000 EUR (desaťtisíc eur), Druhé miesto – 5 000 EUR (päťtisíc eur), Tretie miesto – 3 000 EUR (tritisíc eur - hotovostná cena je od spoločnosti VISA). Vyššie uvedené sumy sú v hrubom a ich súčasťou sú všetky dane, poplatky, príspevky, ceny, náklady, clá a odvody akejkoľvek povahy, ktoré musia uhradiť Účastníci víťazného Tímu, ako aj strana poskytujúca cenu v súlade s platnou legislatívou. Celková hotovostná cena udelená každému víťaznému tímu sa rozdelí rovnomerne medzi všetkých členov Tímu; hotovostné ceny budú pripísané do 4 (štyroch) týždňov od slávnostného odovzdávania cien (Organizátor môže túto lehotu predĺžiť z technických dôvodov) na určené bankové účty víťazov vedené vo VÚB. Otvorenie takýchto bankových účtov a vydanie súvisiacich kariet predstavujú nevyhnutnú podmienku pre členov víťazného Tímu, aby získali prístup ku svojim hotovostným cenám. Okrem uvedených cien a v závislosti od úrovne výkonu a spolupráce víťazných tímov si spoločnosť VÚB vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia udeliť ďalšie ceny, a to: uzatvoriť s vybraným tímom zmluvu, ktorej predmetom bude záväzok vybraného tímu vyvinúť a doručiť VÚB prototyp riešenia založeného na koncepte prezentovanom v rámci podujatia Novathon. Táto zmluva bude predstavovať pokračovanie spolupráce s vybraným tímom s cieľom vytvoriť riešenie/funkcionalitu použiteľnú pre klientov VÚB. Za vývoj a odovzdanie funkčného prototypu riešenia získa vybraný tím, s ktorým VÚB uzatvorí zmluvu, odmenu v hodnote 20 000 € (dvadsaťtisíc). Každý účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie sú podľa slovenského zákona vynútiteľné. Slávnostné odovzdávanie cien bude 7. októbra 2018 v Team Up, Studená 4/B (OC STYLA), 821 04, Bratislava, Slovensko s cieľom oznámiť mená víťazných Tímov. Počas slávnostného odovzdávania cien určí každý víťazný Tím člena (lídra Tímu), ktorý bude mať 5 (päť) minút na verejnú prezentáciu Aplikácie.
 9. Duševné vlastníctvo, predkupné práva, zodpovednosť, súkromie

  Ukončením registrácie do súťaže Novathon #withVUB, (a podaním papierovej registrácie s podpisom) každý žiadateľ výslovne:
  • Vyhlasuje, že Aplikácia, ktorá sa má navrhnúť, vytvoriť, vyvinúť a prezentovať v Súťaži, bude originálna a nebude nijako, úplne ani čiastočne, porušovať práva duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva tretej strany a najmä nebude porušovať Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.
  • Vyhlasuje, že Aplikácia bude navrhnutá, vytvorená a vyvinutá daným Tímom v Súťaži a berie na seba povinnosť a zodpovednosť chrániť práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na Aplikáciu prostriedkami ponúkanými platným právom.
  • Súhlasí, že oslobodí, zbaví a nepoškodí Organizátora a akúkoľvek spoločnosť patriacu do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo ani ich zamestnancov, predstaviteľov, členov predstavenstva, zástupcov, agentov a partnerov v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, stratami či škodami vyplývajúcimi z jeho účasti v Súťaži príp. v akýchkoľvek súvisiacich aktivitách, ako aj akýmikoľvek nárokmi, stratami či škodami súvisiacimi s akceptáciou a používaním, zneužívaním alebo vlastníctvom Aplikácie (alebo akejkoľvek jej časti) a cien.
  • Potvrdzuje a súhlasí, že akékoľvek zverejnenie Aplikácie Organizátorom na Webovej stránke alebo iných verejných webových stránkach alebo sociálnych médiách bude znamenať jej verejnú viditeľnosť a Organizátor nebude niesť žiadnu zodpovednosť v prípade použitia či zneužitia Aplikácie, jej súvisiaceho obsahu príp. prípadného vývoja a realizácie takého súvisiaceho obsahu zo strany kohokoľvek, kto sa o nej dozvedel cez verejné webové stránky a sociálne médiá, a zaväzuje sa, že nepoškodí Organizátora v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi na odškodnenie príp. kompenzáciu na základe akéhokoľvek práva, príčiny či dôvodu.
  • Súhlasí, že akékoľvek vyhlásenie v Aplikácii a akákoľvek prezentácia akejkoľvek Aplikácie alebo ktorejkoľvek jej časti navrhnutej, vytvorenej a vyvinutej počas Súťaže predstavuje prezentáciu/zverejnenie takej Aplikácie verejnosti daným Tímom / členom Tímu, pričom uznáva, že úloha spoločnosti VÚB je prísne obmedzená na organizovanie Súťaže. Organizátor nebude niesť žiadnu zodpovednosť za takú prezentáciu a použitie ktoroukoľvek osobou od dátumu prezentácie/zverejnenia akéhokoľvek nápadu, konceptu, riešenia a pod. súvisiaceho s takou Aplikáciou alebo ktoroukoľvek jej časťou.
  • Udeľuje Organizátorovi právo poskytnúť verejnosti (v marketingových a propagačných materiáloch) Aplikáciu, ktorúkoľvek jej časť a akékoľvek iné materiály chránené právami duševného vlastníctva, ktoré Tímy prezentovali alebo použili počas Súťaže, a ktoré sú zachytené na fotografiách a videách vytvorených počas Súťaže.
  • Udeľuje spoločnosti VÚB alebo akejkoľvek spoločnosti patriacej do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo predkupné právo voči tretím stranám za rovnakých podmienok v prípade možného komerčného vývoja Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti. Spoločnosť VÚB alebo ktorákoľvek spoločnosť patriaca do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo uplatní svoje predkupné právo v dobe určenej v relevantnom písomnom návrhu Tímu, ktoré nemá byť v žiadnom prípade kratšia ako 60 (šesťdesiat) dní od prijatia. Ak spoločnosť VÚB alebo ktorákoľvek spoločnosť patriaca do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo neuplatní svoje predkupné právo v určenej dobe, relevantný Tím bude mať právo uzavrieť zmluvu o prevode majetkových práv s tretími stranami za rovnakých podmienok, aké ponúkali spoločnosti VÚB alebo ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pričom viac voči nim nebude mať nijaký záväzok; v každom prípade je dohodnuté, že nerešpektovanie/ porušenie takého predkupného práva relevantným Tímom zakladá právo pre spoločnosť VÚB alebo ktorúkoľvek spoločnosť patriacu do bankovej skupiny Intesa Sanpaolo využiť akékoľvek právne opatrenia, aké považujú za vhodné, a žiadať odškodnenie za akékoľvek a všetky škody vzniknuté v súvislosti s takým nerešpektovaním/porušením alebo v dôsledku takého nerešpektovania/ porušenia.
  • Oprávňuje Organizátora spracúvať jeho/jej osobné údaje (vrátane jeho/jej identifikačných údajov vyplnených v registračnom formulári a jeho fotografie a videá vytvorené počas Súťaže) na všetky účely súvisiace so Súťažou v súlade s Európskym nariadením 2016/679 („GDPR“).
 10. Súkromie a súhlasy

  Registráciou v súťaži Novathon #withVUB a akceptovaním tohto usmernenia každý žiadateľ udeľuje Organizátorovi dobrovoľne súhlas:
  • spracúvať jeho/jej osobné údaje poskytnuté počas registrácie alebo počas Súťaže (najmä údaje uvedené v registračnom formulári a jeho fotografie a videá vytvorené počas Súťaže), previesť také údaje slovenským agentúram, ktoré pomáhajú Organizátorovi s organizovaním Súťaže, ako aj spoločnostiam v bankovej skupine Intesa Sanpaolo v rámci EÚ a použiť také údaje na účely komunikácie (okrem iného na ich publikovanie na Webovej stránke, na webovej stránke Organizátora alebo v materiáloch, publikáciách a časopisoch opisujúcich alebo propagujúcich Súťaž) na 5 (päť) rokov; a
  • poskytnúť verejnosti bez obmedzenia územia alebo času (vrátane Webovej stránky, na webovej stránke Organizátora / Intesa Sanpaolo S.p.A. alebo v materiáloch, publikáciách a časopisoch opisujúcich alebo propagujúcich Súťaž) akýkoľvek záznam alebo referenciu na Aplikáciu a iné materiály chránené právami duševného vlastníctva, ktoré Tímy prezentovali alebo použili v Súťaži, a ktoré sú zachytené na jeho fotografiách a videách vytvorených počas Súťaže; žiadateľ vyhlasuje a zaručuje, že má právo udeliť Organizátorovi také právo.
  Každý žiadateľ môže od Organizátora kedykoľvek požadovať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúva, a môže uplatniť práva dotknutej osoby podľa nariadenia GDPR napr. právo na opravu, obmedzenie spracúvania a vymazanie takých údajov. Žiadateľ môže tiež namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov spracúvaných Organizátorom alebo inak odvolať svoj súhlas s takým spracúvaním údajov e-mailom zaslaným na adresu novathonwithvub@vub.sk. Kandidát má právo podať nárok v súvislosti s akýmkoľvek údajným porušením zákonov o ochrane údajov Organizátorom na relevantných súdoch alebo úradoch zodpovedných za ochranu osobných údajov a súkromia (t. j. národný Úrad na ochranu osobných údajov).
 11. Záverečné ustanovenia

  Každý žiadateľ potvrdzuje a súhlasí, že tieto Pokyny podliehajú slovenskému právu a riadia sa slovenským právom a akýkoľvek spor, ktorý by vznikol v súvislosti so Súťažou a súvisiacimi aktivitami alebo týmito Pokynmi bude vo výhradnej právomoci slovenských súdov. Každý žiadateľ výslovne súhlasí: (i) že bude viazaný týmito Pokynmi; (ii) že rozhodnutia poroty podľa Článku 7 vyššie budú konečné a nesporné; a (iii) že Organizátor môže používať Aplikáciu vytvorenú Tímami v akýchkoľvek reklamných materiáloch súvisiacich so Súťažou a následných vydaniach (ak by boli) bez kompenzácie pre Tím alebo súhlasu relevantného Tímu alebo relevantných Účastníkov.
< Back
×
Your message was sent successfully. Thanks!
Server errors. Try again

Chcete sa nás niečo opýtať?
Napíšte nám.

Close

We’re sorry, but the registration is now closed.

Thank you very much for your interest in Novathon #withVUB. We hope to see you at the future editions of this event!